Zachodniopomorski Lider NGO 2020

  • Organizacje pozarządowe

W imieniu Marszałka Województwa zachęcamy wszystkie organizacje z terenu województwa do wzięcia udziału w konkursie ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2020”, który jest organizowany po raz trzeci.

Głównymi celami Konkursu są: wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku zachodniopomorskich organizacji oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działań organizacji.

Konkurs przewiduje przyznanie nagród w trzech kategoriach:

  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019; kategoria główna,
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach 2018–2019; kategoria nr 2,
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację, której budżet za rok 2019 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe:

  • kategoria główna: 1.300 zł dla Laureata oraz 2 wyróżnienia po 700 zł,
  • kategoria nr 2 (dla organizacji powstałych w latach 2018-2019): 1.200 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 700 zł,
  • kategoria nr 3 (dla organizacji, których budżet w 2019 r. nie przekroczył 25.000 zł): 1.200 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 700 zł.

Dodatkowo laureaci otrzymają statuetki ,,Zachodniopomorski Lider NGO”, wykonane przez artystę rzeźbiarza. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy, które były realizowane przez organizacje (lub oddziały terenowe organizacji) mające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz były realizowane na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057). Wszelkie informacje nt. zasad konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenie inicjatyw nastąpi poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (będącego załącznikiem do regulaminu), który można składać od 18 września do 16 października 2020 r. do Organizatora, który jest Partnerem Samorządu Województwa w zakresie organizacji konkursu.

Organizator konkursu to Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin. Formularze można składać w wersji papierowej:

  • osobiście,
  • droga pocztową z dopiskiem na kopercie „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2020”,

Zgłoszenie można również przesłać skanem na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl (w tytule maila: „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2020”). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora. Pracownia Pozarządowa jest realizatorem zadania zleconego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.