Wspólnie dla regionu | nabór do 28 lutego 2021

 • Inne

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE realizuje po raz 3 konkurs grantowy WSPÓLNIE DLA REGIONU

Wnioski można składać w obszarach:

 • ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie,
 • zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,
 • profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.

Wsparcie na realizację projektów lokalnych otrzymać mogą:

 • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
 • oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia zwykłe
  nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i służby publicznej,
 • publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty,
 • placówki utworzone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2021 do godziny 23:59.

Forma składania wniosków: on-line.

Szczegóły: http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/