Zachęcamy mieszkańców, rady osiedli  i organizacje pozarządowe do członkostwa w zespołach społecznych i aktywnego uczestnictwa w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Nabór kandydatów trwa od 28 maja do 11 czerwca 2021r.

Zespoły społeczne SBO pełnią ważną rolę w procesie weryfikacji projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego, tworzą je mieszkańcy Szczecina. Członkowie zespołów powoływani są przez Prezydenta Miasta Szczecin, a ich głównym zadaniem jest opiniowanie projektów i zatwierdzanie listy do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań.  Członkowie zapoznają się z każdym projektem, obradują na zdalnych posiedzeniach,  organizowanych w dni robocze,  w godzinach popołudniowych. Zespoły wykonają swoją pracę społecznie.

W skład Zespołu Opiniującego wchodzą: mieszkańcy,  przedstawiciele organizacji pozarządowych,  przedstawicieli rad osiedli – w liczbie nie więcej niż 5 osób z każdej grupy.

W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą: autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy  w Zespole Opiniującym z  ubiegłych edycji SBO – w liczbie nie więcej niż 3 osoby z każdej grupy.

Więcej o weryfikacji i zadaniach zespołów społecznych SBO znajduje się na stronie sbo.szczecin.eu w zakładce weryfikacja  https://sbo.szczecin.eu/weryfikacja-sbo-2022

Zapraszamy kandydatów do przesłania swojego zgłoszenia na odpowiednim formularzu:

do Zespołu Opiniującego:

do Zespołu Odwoławczego:

Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu w zakładce „do pobrania” oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne (konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy) oraz w formie papierowej w informacji znajdującej się w gmachu Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu.

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu, lub też przesłać pocztą tradycyjną (o terminie decyduje data stempla pocztowego) – na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Termin zgłaszania kandydatów upływa 11 czerwca 2021 r.

Formularze dostarczone w innej formie niż wskazana lub po terminie pozostaną bez rozpoznania.

Kontakt: Biuro Dialogu Obywatelskiego

sekretariat:  91-4245-105  e-mail bdo@um.szczecin.pl