• Organizacje pozarządowe

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz działając na podstawie uchwały nr 1127/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów/tek na przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 V kadencji.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 lipca do 11 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenie kandydata/tki odbywa się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata/tki na członka/członkinię Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”, stanowiącym załącznik nr 1 do Trybu powoływania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  Publicznego – WYBORY” lub
 3. za pośrednictwem poczty mailowej na adres: wyboryzrdpp@wzp.pl skan podpisanych dokumentów, wpisując w tytule maila: „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  Publicznego – WYBORY”.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 11 sierpnia 2022 r.


Załączniki (rekomendacje, oświadczenia, karta zgłoszenia, regulamin, tryb powołania) dostępne na stronie organizatora: https://wws.wzp.pl/aktualnosci/uwaga-rusza-nabor-kandydatowtek-do-zachodniopomorskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-na-lata


O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub na maila (w zależności od wyboru formy dostarczenia aplikacji).

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach Urzędu Marszałkowskiego WZ.

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 20 członków. Składa się z:

 • 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy
 • 1 przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego;
 • 4 przedstawicieli organu stanowiącego Samorządu Województwa, tj. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
 • 4 przedstawicieli organu wykonawczego  Samorządu Województwa tj. Marszałka.

Dzięki temu na forum Rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron. Do zadań Wojewódzkiej (Zachodniopomorskiej) Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulaminem organizacji i trybu działania Rady należy w szczególności:

 1. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami;
 2. wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy;
 3. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
 4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 5. wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego;
 6. organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji do składu komitetu monitorującego,
 7. podejmowanie działań mających na celu budowanie prestiżu Rady, jako podmiotu odpowiedzialności obywatelskiej;
 8. występowanie do Zarządu Województwa z inicjatywami dotyczącymi działalności pożytku publicznego;
 9. dokonywanie monitoringu i oceny działalności Rady (przynajmniej raz w trakcie trwania kadencji),
 10. współpraca z radami działalności pożytku publicznego innych szczebli, w tym rad wojewódzkich i rady krajowej.

Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym w Regulaminie działania Rady, ma być wzmocnienie udziału sektora pozarządowego w tworzeniu i realizacji programów i strategii nakierowanych na rozwój województwa zachodniopomorskiego, tworzenie przestrzeni dla środowisk reprezentowanych w Radzie do wymiany poglądów, wzajemnego informowania się i poznawania, udział w tworzeniu dobrych warunków dla rozwoju / sprzyjanie rozwojowi sektora pozarządowego w województwie zachodniopomorskim oraz inicjowanie i propagowanie dobrych rozwiązań we współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Pieczyńska – p.o. Dyrektorki w Wydziale Współpracy Społecznej –  p. Magdalena Pieczyńska tel.: 91 31 14 910; e-mail: mpieczynska@wzp.pl oraz Ewa Gołczyńska – Inspektorka w Wydziale Współpracy Społecznej tel.: 91 31 14 910; e-mail: egolczynska@wzp.pl