Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028

24 maja rozpoczyna się czas na zbieranie uwag i wniosków do projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028. Każdy może zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie do 23 czerwca 2021 roku.

Program ochrony środowiska określi politykę ochrony środowiska dla Miasta Szczecin na najbliższe lata i jednocześnie będzie to kontynuacja działań realizowanych w ramach poprzedniego „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.

Projekt dokumentu składa się z oceny stanu środowiska miasta w obrębie wyznaczonych dziesięciu obszarów środowiskowych:

 • zasoby przyrody,
 • powierzchnia ziemi,
 • zasoby geologiczne,
 • wody i gospodarowanie wodami,
 • jakość powietrza atmosferycznego,
 • hałas,
 • pola elektromagnetyczne,
 • poważne awarie,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami.

Na podstawie dokonanej oceny, określone zostały cele strategiczne i kierunki interwencji. Załącznik do Programu stanowić będzie harmonogram proponowanych zadań przewidzianych do realizacji na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 lub w sposób ciągły.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać przez 30 dni tj. od dnia 24.05.2021 r. do dnia 23.06.2021 r. w następujący sposób:

 • – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pos@lemitor.com.pl
 • podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:
  • w dniu: 09.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
  • w dniu: 10.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
  • w dniu: 16.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
  • w dniu: 17.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
  pod numerem telefonu: 71 325 25 90
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
 • złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn, znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie
 • ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 91 435 1294 lub 91 424 5838).

W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną. Projekt Programu ochrony środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, Harmonogram realizacji zadań Programu oraz mapy do Programu znajdują się pod adresem:http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50836.asp?soid=CA6EFEC05DCB4A40BFAE611B54C06427

Załączniki: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin o możliwości składania uwag i wniosków do Projektu POŚ (.pdf, 892 KB)