Inicjatywa Lokalna2020-11-12T17:53:43+01:00

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna to sposób na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka czy sąsiadów. Dzięki połączeniu środków z Gminy i pracy społecznej inicjatorów zmiany, wspólnie wypracujesz inicjatywę dla najbliższego otoczenia. Dzięki temu każdy pomysł będzie wspólnym działaniem, które zmienia najmniejsze inicjatywy w wielkie możliwości.

Aby zrealizować nawet najbardziej nietypowe pomysły należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek do Urzędu, usiąść razem przy stole i wypracować ostateczny kształt inicjatywy. Gmina finansuje materiały a Ty, wraz ze swoją grupą lub przy wsparciu organizacji, zapewniacie realizację inicjatywy wnosząc wkład w postaci wolontariatu, rzeczy lub własnych środków finansowych. Po zakończonych działaniach wspólnie rozliczacie przedsięwzięcie a to co zostało wypracowane lub stoi na najbliższym podwórku wykorzystujecie dalej do rozbudzania nowych inicjatyw i pomysłów.

Inicjatywa Lokalna w 4 krokach

Mieszkańcy miasta bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby) lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Miasta Szczecin.

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • rewitalizacji.

Wnioski Inicjatywy Lokalnej są punktowane. Aby zrealizować inicjatywę należy uzyskać min. 23 punkty. Decyzję o realizacji Inicjatywy Lokalnej podejmuje Prezydent Szczecina przy uwzględnieniu:

 • liczby uzyskanych punktów – minimum 23 punkty,
 • celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
 • środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy.

Szczegółowa punktacja dostępna na stronie www.il.szczecin.pl

Pomoc przy zgłaszaniu wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej można uzyskać:

 • Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin – +48 91 4245 000, bdo@um.szczecin.pl,
 • Fundacja Sektor 3 – 91-350-82-99, biuro@sektor3.szczecin.pl. Osobą do kontaktu jest Jan Karpierz.

W przypadku wszelkich pytań związanych z Inicjatywą Lokalną zachęcamy do kontaktu:

biuro@sektor3.szczecin.pl,
telefonicznego 91-350-82-99
lub poprzez Facebooka.

www.il.szczecin.pl.

Strona mieszkaniec.szczecin.pl jest zarządzana przez Fundacje Sektor 3 w ramach zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” na podstawie umowy CRU 19/0005620 z dnia 27.12.2019r. finansowanego ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Fundacja Sektor 3

biuro@sektor3.szczecin.pl
91-350-82-99
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro