Szczeciński Budżet Obywatelski2021-12-16T15:30:41+01:00

Szczeciński Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu Miasta Szczecin. O jej wydatkowaniu decydują bezpośrednio szczecinianie w powszechnym głosowaniu. Głosować można na projekty – pomysły zgłoszone wcześniej również przez szczecinian. Jest to proces wydatkowania części środków publicznych powierzony w całości mieszkańcom. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy ma szanse na wcielenie w życie swojego pomysłu na Miasto. W Szczecinie powstało w ten sposób wiele przedsięwzięć i inwestycji.

Projekty ogólnomiejskie i lokalne

W Szczecińskim Budżecie Obywatelskim można zgłaszać projekty zarówno ogólnomiejskie jak i lokalne. Pula budżetu jest podzielona wg. zasady 30% projekty ogólnomiejskie 70% projekty lokalne.

Miasto Szczecin zostało podzielone na obszary lokalne, w ramach których można składać propozycje projektów. Granice obszarów lokalnych przebiegają w naturalny sposób po granicach osiedli zamieszkałych przez większą liczbę mieszkańców.

W przypadku osiedli o mniejszym zaludnieniu połączono je po sąsiedzku w jeden obszar lokalny. Podział na obszary lokalne ma bezpośredni wpływ na wielkość puli środków, z której będą realizowane projekty SBO. Do wyliczenia puli środków dostępnych w danym obszarze lokalnym zastosowano algorytm uwzględniający liczbę mieszkańców w danym obszarze (70%) oraz jego powierzchnię (30%).

Wartość jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć puli środków przeznaczonych dla projektów lokalnych z danego obszaru.

Kto może zgłosić projekt w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Liderem / liderką projektu może być każdy mieszkaniec Szczecina – osoba fizyczna, która przebywa na terenie Gminy Szczecin z zamiarem stałego pobytu:

  • nie trzeba być zameldowanym – wystarczy adres zamieszkania w Szczecinie
  • projekty zgłaszać mogą również osoby niepełnoletnie

Projektów nie mogą składać instytucje, organizacje, szkoły i firmy. Każdy mieszkaniec może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów. Projekt ma jednego lidera / jedną liderkę oraz ewentualnych współautorów. Lider / liderka jest osobą, z którą przedstawiciele Urzędu Miasta ustalają wszelkie uzgodnienia i zmiany od momentu weryfikacji wniosku po realizację inwestycji. Z tytułu zgłoszenia projektu do SBO liderka lub lider nie uzyskuje prawa do jego realizacji.

Wymogi projektu

  • Projekt realizowany w ramach SBO powinien być ogólnodostępny i nieodpłatny dla mieszkańców Szczecina. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy powinni mieć możliwość bezpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu na równych prawach. W przypadku zadań miękkich, istnieje możliwość kierowania zadań do konkretnych grup mieszkańców, np. dzieci, seniorzy – nie ogranicza to zasady ogólnodostępności. Udostępnienie po min. 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w przedziale czasowym 8-22) oraz po min. 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w przedziale czasowym 8 – 22).
  • Do każdego zgłaszanego projektu należy dołączyć listę poparcia, podpisaną przez minimum 10 mieszkańców (nie wliczając w to lidera / liderki i współautorów projektu). Każda osoba może poprzeć nieograniczoną liczbę projektów. Nie muszą to być projekty z obszaru lokalnego, na którym taka osoba mieszka.
  • oświadczenie właściciela nieruchomości o woli użyczenia terenu – w przypadku projektu, który ma być realizowany na terenie niebędącym własnością Gminy Miasto Szczecin; jeśli działka ma kilku współwłaścicieli, oświadczenia muszą być zebrane od wszystkich
  • zgoda posiadacza praw autorskich – dotyczy zadań o charakterze kulturalno-artystycznym.

Środki w ramach SBO w latac 2014-2020 (w mln zł)

Ocena wniosku

Zgłoszony wniosek podlega ocenie formalnej a następnie merytorycznej. Oceny formalnej dokonuje Biuro Dialogu Obywatelskiego. Oceny merytorycznej dokonują odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Szczecin pod które „podchodzi” wniosek. Po etapie oceny merytorycznej, wniosek może zostać zweryfikowany pozytywnie, odrzucony, skierowany do poprawek w celu pozytywnej weryfikacji. Zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, pracownicy Urzędu Miasta kontaktują się z liderem / liderką projektu, w celu wprowadzenia zmian lub uzupełnień. Termin wprowadzenia zmian do projektu to 5 dni roboczych.

Zespół Opiniujący oraz Zespół Odwoławczy

Zespół Opiniujący podejmuje decyzję o dopuszczeniu projektu do głosowania przez mieszkańców – również tych odrzuconych i negatywnie zweryfikowanych przez Urząd Miasta. W skład Zespołu Opiniującego wchodzą przedstawiciele mieszkańców, Rad Osiedli organizacji pozarządowych Młodzieżowej Rady Miasta. Zespół Odwoławczy rozpatruje odwołania mieszkańców od decyzji Zespołu Opiniującego o niedopuszczeniu do głosowania W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą autorzy zwycięskich inwestycji w poprzednich edycjach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz członkowie Zespołów Opiniujących SBO w ubiegłych edycjach.

Strona mieszkaniec.szczecin.pl jest zarządzana przez Fundacje Sektor 3 w ramach zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” na podstawie umowy CRU 19/0005620 z dnia 27.12.2019r. finansowanego ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Fundacja Sektor 3

biuro@sektor3.szczecin.pl
91-350-82-99
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro