Szczecin tworzyMy`21

  • Organizacje pozarządowe

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet – 300 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich mających na celu budowanie tożsamości lokalnej z uwzględnieniem pięciu płaszczyzn określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina.

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do wspólnego budowania Miasta poprzez realizację ciekawych przedsięwzięć spójnych z celami programu określonymi w załączanym Regulaminie. Program ten to narzędzie dla Państwa, które pozwoli kreować wspólnie z Władzami Szczecina wizerunek Miasta przyjaznego, otwartego, bezpiecznego, dobrego do życia.

Projekt dotacyjny „Szczecin tworzyMy ‘21” to druga edycja działań realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin mających na celu budowanie tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym z uwzględnieniem założeń Strategii Rozwoju Szczecina w pięciu płaszczyznach. Pięć jednostek Urzędu Miasta tj.: wydziały: Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Projektami oraz Biura: Dialogu Obywatelskiego i Prezydenta Miasta otrzymało dodatkowy budżet na poszerzenie swoich planów na 2021 rok o przedsięwzięcia realizowane we współpracy ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi.

Odpowiednio do swych kompetencji wydziały i biura będą wspierać działania organizacji pozarządowych w niżej wskazanych obszarach:

  • Zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego;
  • Budowania szczecińskiego smart city i podnoszenia jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej;
  • Rozwoju przedsiębiorczości i innowacji;
  • Wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  • Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych.

Oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małych dotacji”, należy wygenerować i złożyć za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego pod adresem www.witkac.pl, nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego. Więcej szczegółowych informacji w regulaminie.

Już dziś zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu online, w zakresie obsługi elektronicznego generatora wniosków Witkac, które odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 13:00. Link za pomocą, którego można zapisać się na szkolenie.

Spotkanie zostanie przetłumaczone na język migowy, a meteriał udostępniony na stronie Biura Dialogu Obywatelskiego w zakładce aktualności w dniu 8 marca 2021 r.