Zapraszamy mieszkańców, członków rad osiedli i organizacji pozarządowych do udziału w pracach zespołów społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Nabór kandydatów potrwa do 13 czerwca 2022 r. Głównym zadaniem członków  zespołów będzie opiniowanie projektów SBO i zatwierdzanie listy do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań autorów. Członkowie, społecznie, zapoznają się z poszczególnymi wnioskami, które następnie będą opiniowali na zdalnych posiedzeniach, organizowanych w dni robocze, w godzinach popołudniowych.

W skład Zespołu Opiniującego wchodzą: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  oraz rad osiedli.

W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą: autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy w Zespole Opiniującym z  ubiegłych edycji SBO.

Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu w zakładce „do pobrania” oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne (konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2023/Zespół Opiniujący i Odwoławczy) oraz w formie papierowej w gmachu Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu.

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu lub przesłać z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu ePUAP. Formularz można też przesłać pocztą tradycyjną (o terminie decyduje data stempla pocztowego) – na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Termin zgłaszania kandydatów upływa 13 czerwca 2022 r.

Więcej o weryfikacji i zadaniach zespołów społecznych SBO:

https://sbo.szczecin.eu/weryfikacja-sbo-2023