SBO 2021: Poznaj zgłoszone projekty

Ostatecznie w   tym roku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego skutecznie zgłoszono 202 projekty. Obecnie trwa ich weryfikacja, jednak już teraz mieszkańcy mogą zapoznać się z  nimi na stronie internetowej SBO.

Co roku projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przechodzą kilka etapów weryfikacji. Pierwszy z  nich to tak zwana weryfikacja formalna, za którą odpowiada Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta. To właśnie na tym etapie urzędnicy kontaktują się z autorami projektów, którzy są informowani o postępach weryfikacji, a także (w razie konieczności) proszeni o uzupełnienia i dokonanie korekty swoich pomysłów. Po dopełnieniu tych czynności odbywa się weryfikacja merytoryczna. To wtedy poszczególne pomysły trafiają do właściwych jednostek miejskich, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Całą procedurę kończy weryfikacja w   Zespołach Społecznych SBO. Po ocenie formalnej i merytorycznej to najlepsza pora na zbadanie, czy poprzednie etapy przebiegły prawidłowo. Członkowie Zespołu zwracają szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały ocenione pozytywnie są ogólnodostępne.

Pomysły, które pomyślnie przejdą całą procedurę i zostaną zatwierdzane przez Zespół Opiniujący składający się z  przedstawicieli mieszkańców Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin,  trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy wybiorą  najlepsze z  nich w   listopadowym głosowaniu.

Obecnie mieszkańcy mogą zapoznać się z  każdym z  202 zgłoszonych pomysłów w   danych obszarach: ogólnomiejskim (47 złożonych projektów) i 22 lokalnych – na stronie www.sbo.szczecin.eu  w   zakładce „zgłoszone projekty”.

w   tym roku pod względem liczby złożonych wniosków w   obszarach lokalnych mamy bardzo wyrównaną sytuację – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM. – w każdym z  obszarów mieszkańcy złożyli przynajmniej 5 wniosków, najwięcej, bo 11 złożyli mieszkańcy obszaru: Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje.

Co ciekawe, najwięcej projektów w   tym roku zgłoszono w   ramach kategorii „Infrastruktura”. Na drugim miejscu uplasowała się „Rekreacja”, na trzecim zaś „Kultura”. O tym, do jakiej kategorii przyporządkowany zostanie dany projekt decyduje jego autor na etapie składania go.

W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 całkowita pula środków przeznaczonych na projekty mieszkańców to: 14 606 083 zł. Kwota przeznaczona na projekty lokalne realizowane w   22 obszarach wynosi 10 224 258 zł, natomiast kwota przeznaczona na projekty ogólno miejskie to 4 381 825 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w   budżecie obywatelskim pochodzą z  budżetu Miasta i stanowią min. 0,5% wszystkich wydatków gminy.