Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Szczecin

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485), zawiadamiam: o rozpoczęciu na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Szczecin.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać przez 30 dni
tj. od dnia 26.04.2022 r. do dnia 26.05.2022 r.w następujący sposób:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl;
 2. podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi: w dniu: 24 maja w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979;
 3. na spotkaniach otwartych w dniach 19-20 maja 2022 roku:
  • 19 maja, o godzinie 15:00 w Siedzibie Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica przy ulicy Wojska Polskiego 246 (Tor Kolarski);
  • 19 maja, o godzinie 18:00 w Siedzibie Rady Osiedla Stołczyn przy ulicy Kościelnej 28;
  • 20 maja, o godzinie 15:00 w Budynku Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Królowej Jadwigi 45B.
 4. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
 5. bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn, znajdujących się przy Urzędzie Miasta pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie;
 6. ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 91 4351183).

W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.

W załączniku poniżej znajduje się Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin, Formularz konsultacyjny, oraz Diagnoza stanu Miasta Szczecina służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Biuro Rewitalizacji.