#mikroDOTACJE2020 drugi nabór

 • Organizacje pozarządowe

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start drugiego naboru – na wnioski czekamy od 10 września do 30 września 2020 r. Realizacja zadań możliwa jest w terminie: 05 października 2020 – 11 grudnia 2020.

Program #mikroDOTACJE2020 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2020 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85.000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI. Podczas pierwszego naboru wsparliśmy inicjatywy na łączną kwotę 42.800 zł. W naborze – „Wsparcie doraźne” na realizacje inicjatyw w ramach mikroDOTACJI przeznaczyliśmy 38.200 zł. Do rozdysponowania – w naborze 2 pozostało 4 000 zł.

Za priorytetowe działania w drugim naborze uznaje się działania realizowane na terenach rewitalizacyjnych, określonych przez Gminę Miasto Szczecin, inicjatywy na rzecz seniorów, osób młodych lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2020 skupimy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki:

 1. mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. inicjują działania na rzecz odbiorców,
 3. angażują i włączają społeczności lokalne w realizację zaplanowanych działań,
 4. kwota dofinansowania mikrodotacji nie przekracza 2000 zł brutto,
 5. nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna),
 6. nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin,
 7. są realizowane przez szczecińskie organizacje pozarządowe, inicjatywy kierowane są do mieszkańców Miasta Szczecin.

Termin realizacji #mikrodotacji2020 drugiego naboru zostaje określony na okres: 05 października – 11 grudnia 2020 roku. Nabór wniosków obywa się w dniach 10 września – 30 września 2020 roku.

Najważniejsze dokumenty:

 1. wniosek o mikroDOTACJĘ dla naboru 2, wersja edytowalna [docx],
 2. karta oceny formalnej – wersja poglądowa [docx],
 3. karta oceny merytorycznej – nabór 2 – wersja poglądowa [docx],
 4. karta oceny globalnej – wersja poglądowa [docx],
 5. regulamin programu mikroDOTACJE2020 – [docx],
 6. wzór umowy na realizację mikroDOTACJI – wersja poglądowa [docx],
 7. wzór sprawozdania z realizacji mikroDOTACJI – wersja poglądowa [docx],